Паронит, лист ПОН-Б 1,5мм (1500х1700)

1л- 8,4кг
Паронит, лист ПОН-Б 1,5мм (1500х1700)