Паронит, лист ПМБ 4,0мм (1000х1760) (1000х1500)

1л-12,2кг
Паронит, лист ПМБ 4,0мм (1000х1760) (1000х1500)