Паронит, лист ПОН-Б 3,0мм (1500х1500)

1л - 14,8кг
Паронит, лист ПОН-Б 3,0мм (1500х1500)