Паронит, лист ПОН-Б 3,0мм (1500х1700)

1л - 15,72кг
Паронит, лист ПОН-Б 3,0мм (1500х1700)