Паронит, лист ПОН-Б 2,0мм (1500х1500)

1л- 9,45кг
Паронит, лист ПОН-Б 2,0мм (1500х1500)